Memberships

BRAZILIAN JIU JITSU

1 DAY PASS – 5 KD

1 MONTH (KIDS) – 70 KD
1 MONTH (ADULTS) – 80 KD

3 MONTHS (KIDS) – 170 KD
3 MONTHS (ADULTS) – 200 KD

6 MONTHS (KIDS) – 330 KD
6 MONTHS (ADULTS) – 400 KD

12 MONTHS (KIDS) – 600 KD
12 MONTHS (ADULTS) – 750 KD

FITNESS

1 day pass (KIDS) – 5 kd
1 day pass (adults) – 10 kd

1 Month (Kids) – 60 KD
1 MONTH (adults) – 90 KD

3 months (kids) – 150 kd
3 MONTHS (adults) – 210 KD

6 months (kids) – 300 kd
6 months (adults) – 400 kd

12 months (kids) – 500 kd
12 months (adults) – 750 kd

brazilian jiu jitsu + fitness

1 day pass (KIDS) – 10 kd
1 day pass (adults) – 15 kd

1 Month (Kids) – 100 KD
1 MONTH (adults) – 130 KD

3 months (kids) – 300 kd
3 MONTHS (adults) – 370 KD

6 months (kids) – 600 kd
6 months (adults) – 700 kd

12 months (kids) – 900 kd
12 months (adults) – 1000 kd